Vinamilk
Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030 đặt ra những mục tiêu gì?

Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030 đặt ra những mục tiêu gì?

(SHTT) - Hoạt động sở hữu trí tuệ có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó viện nghiên cứu, trường đại học, các cá nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ.