Vinamilk
Sở hữu trí tuệ là yếu tố trọng yếu trong quá trình phát triển đất nước

Sở hữu trí tuệ là yếu tố trọng yếu trong quá trình phát triển đất nước

(SHTT) - Tại Hội thảo “Phổ biến chính sách, pháp luật sở hữu trí tuệ và tham vấn báo cáo đánh giá tác động chính sách sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ”, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc khẳng định, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của một quốc gia.

Sở hữu trí tuệ là yếu tố trọng yếu trong quá trình phát triển đất nước

Sở hữu trí tuệ là yếu tố trọng yếu trong quá trình phát triển đất nước

(SHTT) - Tại Hội thảo “Phổ biến chính sách, pháp luật sở hữu trí tuệ và tham vấn báo cáo đánh giá tác động chính sách sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ”, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc khẳng định, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của một quốc gia.