Vinamilk

Quy trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế 2020

(SHTT) - Để được cấp bằng sáng chế, chủ sở hữu phải trải qua quá trình thẩm định đơn khá gắt gao. Vì vậy các chủ sở hữu sáng chế đều cần nâng cao hiểu biết về luật sở hữu trí tuệ.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế là gì?

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế là quy trình của cơ quan có thẩm quyền để xác định một sáng chế có được bảo hộ bởi Luật Sở hữu trí tuệ.

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế sẽ gồm những bước: Thẩm định hình thức đơn; công bố đơn hợp lệ, thẩm định nội dung đơn và thẩm định lại đơn trong một số trường hợp.

Quy trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Thẩm định hình thức đơn

Thẩm định hình thức đơn để kiểm tra việc đơn nộp lên cơ quan có thẩm quyền tuân thủ các quy định về hình thức đơn.

Hình thức đơn sẽ là thủ tục tiền để để cơ quan có thẩm quyền tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo xác định sáng chế đó được bảo hộ.

quy trinh tham dinh don dang ky sang che

 

Đơn hợp lệ gồm có những yếu tố sau:

 Về tài liệu đối với đơn đăng ký sáng chế gồm: Tờ khai đăng ký; bản mô tả sáng chế, chứng từ nộp phí

Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế: Đáp ứng được các yêu cầu tại Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

Trong một số trường hợp, đơn có thiếu sót hoặc không đúng yêu cầu của luật định Cục sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người nộp đơn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi ra thông báo chủ thể nộp đơn phải sửa chữa nội dung như đã thông báo.

Đơn đăng ký sáng chế sẽ được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ, các điểm nhận đơn đăng ký sáng chế của Cục trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thông báo kết quả

Trong trường hợp đơn hợp lệ đáp ứng đủ các yêu cầu của Luật định thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

Nếu đơn không hợp lệ hoặc thuộc trường hợp thiếu sót quy Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, Cục sẽ gửi thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Trong khoảng thời gian là 30 ngày nếu chủ thể nộp đơn không sửa chữa hoặc khắc phục thiếu sót thì Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn và hoàn trả lại các khoản phí, lệ phí đã nộp theo yêu cầu trước đó.

Công bố đơn hợp lệ

Sau khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về hình thức các đơn hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp

Thời hạn công bố đơn

Nộp đơn đăng ký có ngày ưu tiên hoặc không, thì sẽ công bố vào tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn. Nếu không có ngày ưu tiên hoặc trong hai tháng kể từ ngày đơn hợp lệ

Đối với đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước sáng chế: Công bố tại Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 kể từ khi chấp nhận đơn hợp lệ

Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm: Sẽ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc theo ngày đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn

Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp sẽ gồm những thông tin liên quan đến đơn hợp lệ; nội dung đơn có liên quan, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có); tên quốc tịch tác giả sáng chế. Lưu ý là người nộp đơn phải nộp phí công bố.

Thẩm định nội dung

Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, là quy trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá sáng chế có khả năng được bảo hộ, về điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ theo quy định của Pháp luật.

Trong giai đoạn này, đối với đơn đăng ký sáng chế có quyền ưu tiên, Cục sở hữu trí tuệ có thể sử dụng kết quả tra cứu thông tin đơn tương ứng đã nộp ở nước ngoài. Ngoài ra chủ thể nộp đơn có thể cung cấp hoặc làm theo yêu cầu của Cục về thông tin, tài liệu phục vụ quá trình thẩm định nội dung đơn.

Trong quá trình này Cục sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu chủ thể nộp đơn sửa chữa thiếu sót, giải thích nội dung đơn, cung cấp thông tin.

Thời hạn thẩm định đơn: 12 tháng kể từ ngày Cục sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu thẩm định nội dung hoặc kể từ này công bố đơn tuỳ từng trường hợp.

Thông báo kết quả:

 Dựa vào điều kiện của Luật và các văn bản hướng dẫn kèm theo, thì Chậm nhất vào ngày kết thúc thời gian thẩm định đơn thì Cục phải gửi thông báo:

Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ, thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp đơn đủ điều kiện nhưng thiếu xót, thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ.

Thẩm định lại đơn

Nếu trong trường hợp đơn đã nhận được thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ nhưng lại có ý kiến phản đối việc cấp văn bằng quy định tại Khoản 4 Điều 177 Luạt sở hữu trí tuệ thì có quan có thẩm quyền thực hiện việc thẩm định lại đơn.

Thanh Tú