Vinamilk

Tra cứu thông tin về đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ ở đâu?

Câu hỏi: Thưa luật sư tư vấn, trường hợp tôi muốn tra cứu thông tin về đơn yêu cầu cấp văn bằng hộ, trong đó có ngày nộp đơn, tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì tôi có thể xem được những thông tin này ở đâu và bằng cách nào thưa luật sư?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ, sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp là cơ sở dữ liệu chính thức, công khai của Nhà nước, thể hiện đầy đủ thông tin về tình trạng pháp lý của quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập. Cụ thể, tại Điểm 19.1.b Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định như sau:

“b) Sổ đăng ký quốc gia quy định tại các điểm 19.1.a (i), (ii), (iii), (iv), (v) và (vi) trên đây bao gồm các mục tương ứng với từng văn bằng bảo hộ, mỗi mục bao gồm:

(i) Thông tin về văn bằng bảo hộ: số, ngày cấp văn bằng bảo hộ; tên đối tượng được bảo hộ, phạm vi/khối lượng bảo hộ, thời hạn hiệu lực; tên và địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ/người đăng ký chỉ dẫn địa lý, tên và địa chỉ của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp;

tra cuu thong tin ve don cap van bang bao ho a

 Tra cứu thông tin về đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ ở đâu?

(ii) Thông tin về đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ (số đơn, ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - nếu có);

(iii) Mọi thông tin về việc sửa đổi văn bằng bảo hộ, tình trạng hiệu lực văn bằng bảo hộ (duy trì hiệu lực, gia hạn hiệu lực, chấm dứt hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực); chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; số, ngày cấp và người được cấp phó bản hoặc cấp lại văn bằng bảo hộ.”

Theo đó, bạn có thể tra cứu thông tin về đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ tại sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu.

Cũng tại Điểm 19.1.e Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN quy định: “e) Các sổ đăng ký quốc gia do Cục Sở hữu trí tuệ lập và lưu giữ dưới dạng giấy, điện tử hoặc các phương tiện khác. Bất kỳ người nào cũng có thể tra cứu sổ đăng ký điện tử hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản sao hoặc bản trích lục sổ đăng ký, với điều kiện phải nộp phí cấp bản sao.”

Như vậy, trong trường hợp này, bạn có thể tra cứu thông tin về đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ qua sổ đăng ký điện tử hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản sao hoặc bản trích lục sổ đăngký, với điều kiện phải nộp phí cấp bản sao.

Căn cứ pháp lý:

Điểm 19.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Theo netlaw