Sea Bank

Những điều cần biết về bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực nông hóa phẩm

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực nông hóa phẩm bao gồm những nội dung gì và căn cứ pháp luật ở đâu?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

Luật sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12

2. Luật sư tư vấn:

Trong trường hợp bạn có nhu cầu đăng ký bảo hộ sáng chế, bạn có thể tham khảo những quy định pháp luật sau:

Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 như sau:

"...12. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên..."

Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định như sau:

"Điều 58. Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp."

Theo luatminhkhue