SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 25/02/2024
  • Click để copy

Hải Dương: Đẩy mạnh những chính sách ưu tiên về khoa học công nghệ

14:52, 28/11/2023
(SHTT) - Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2025.

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2025 như sau:

Mục tiêu của kế hoạch là triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách, pháp luật và tập trung nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển KHCN&ĐMST trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp để góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu tỷ lệ đóng góp của năng suất lao động các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt 50%;

Phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học y, dược, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ; cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế về KHCN&ĐMST; Phấn đấu mức chi của nhà nước cho khoa học và công nghệ đến năm 2025 đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán Quốc hội giao. Đẩy mạnh việc huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ.

Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức KH&CN công lập theo hướng tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp KH&CN phấn đấu tăng 02 doanh nghiệp và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phấn đấu tăng 1,5 lần; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 15% trong tổng số doanh nghiệp; Tập trung nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN&ĐMST từ các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Triển khai ứng dụng các thành tựu của công nghệ cốt lõi thúc đẩy tiêu chuẩn, đo lường năng suất chất lượng và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Chuyển đổi số các quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN, tiến tới quản lý, tác nghiệp trên môi trường mạng; Số nhãn hiệu tập thể/chứng nhận được bảo hộ mới: 05; số đơn đăng ký nhãn hiệu (thông thường) tăng trung bình 2%/năm; hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ: 33 (trong đó 32 nhãn hiệu tập thể, 01 chỉ dẫn địa lý).

khoa hoc cong nghe4

 

Về nhiệm vụ và giải pháp, thứ nhất, triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách pháp luật nhằm khuyến khích, phát triển hoạt động KHCN&ĐMST: Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản, quy định về KHCN&ĐMST; các quy định liên quan để phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong phát triển KHCN&ĐMST. Triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, tài sản công, thuế để khuyến khích, phát triển hoạt động KHCN& ĐMST; thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao.

Thực thi pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; hỗ trợ bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ. Kịp thời cụ thể hoá, sửa đổi, đồng bộ các quy định về quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH&CN các cấp theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với tiêu chí kết quả đầu ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển giao, xử lý tài sản hình thành trong nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đóng góp kinh phí cùng với ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KHCN&ĐMST; các cơ chế tài chính cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước theo hướng thông thoáng, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học, đồng thời hướng đến sản phẩm cuối cùng, lấy kết quả nghiên cứu làm mục tiêu.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhân lực thực hiện nhiệm vụ KHCN&ĐMST các cấp gắn với việc hoạch định cơ chế, chính sách và định hướng phát triển khoa học, công nghệ; Tăng cường công tác dự báo, đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất, lộ trình đổi mới công nghệ một số lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Kịp thời triển khai và tăng cường thực hiện các chính sách thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho KHCN&ĐMST. Khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN, sử dụng hiệu quả Quỹ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và phát triển công nghệ; khuyến khích hợp tác công - tư trong lĩnh vực KHCN&ĐMST.

Thứ hai, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh, đối với doanh nghiệp: Triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh nghiên cứu KHCN&ĐMST, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng; Tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm để hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới; Hỗ trợ tăng cường liên kết giữa các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2025”; Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030”.

Đối với tổ chức KH&CN, triển khai chính sách khuyến khích các tổ chức KH&CN trở thành hạt nhân nghiên cứu KHCN&ĐMST; chính sách khuyến khích hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp KH&CN. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Hỗ trợ thành lập các tổ chức KH&CN, tạo mối liên kết giữa các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp.

Đối với nguồn nhân lực KH&CN, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về KHCN&ĐMST đảm bảo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Thu hút các cá nhân có hoạt động khoa học, công nghệ tích cực, các chuyên gia đầu ngành tham gia nghiên cứu khoa học và tham gia các Hội đồng KH&CN của tỉnh; Thực hiện chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN của tỉnh; tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán bộ khoa học phát triển tài năng; Phát huy các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các tầng lớp nhân dân, người lao động trong các lĩnh vực để phát huy nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo từ thực tiễn lao động sản xuất; Thực hiện hiệu quả chính sách tiền lương, thu nhập theo hướng dựa trên năng suất lao động và hiệu quả lao động.

Đối với hạ tầng cho KH&CN, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; Tăng cường năng lực và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh; Tham gia triển khai thực hiện Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hoá; Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; Đề án phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đầu tư phát triển đơn vị sự nghiệp KH&CN thực hiện chức năng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thông tin, thống kê KH&CN.

Thứ ba, tham gia xây dựng năng lực công nghệ cốt lõi, thúc đẩy năng suất chất lượng, tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục tham gia các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ lõi phục vụ quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học xã hội và nhân văn để có cơ sở khoa học phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng một số nhóm công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên thực tế của tỉnh; Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, đổi mới cơ chế tài chính, phương thức quản lý tài chính các chương trình, nhiệm vụ KH&CN theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế để giảm bớt thủ tục hành chính: Triển khai thực hiện các cơ chế, hướng dẫn về hạch toán tài chính khi doanh nghiệp đầu tư vào KH&CN; cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường lập quỹ phát triển KH&CN. Kịp thời cụ thể hoá và triển khai thực hiện các quy định về xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí phù hợp với đặc thù của hoạt động KHCN&ĐMST để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; thực hiện quản lý tài chính nhiệm vụ theo cơ chế hậu kiểm, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển giao, xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Quán triệt thực hiện cơ chế ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ; cơ chế ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cơ chế, chính sách về mua sắm công để tạo động lực khuyến khích cho việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới, phát triển công nghệ của doanh nghiệp.

Tháo gỡ các vướng mắc, hạn chế các thủ tục hành chính trong vấn đề liên doanh, liên kết hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN với các doanh nghiệp, vấn đề thương mại hóa các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Thứ năm, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN: Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thị trường KH&CN, các chính sách doanh nghiệp KH&CN được hưởng lợi; Tuyên truyền giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng và những thành tựu KH&CN của tỉnh tới người dân và doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phát triển doanh nghiệp KH&CN, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ưu tiên các doanh nghiệp sử dụng công nghệ thân thiện môi trường; Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo về doanh nghiệp KH&CN; lồng ghép, phối hợp với các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư với xúc tiến thị trường KH&CN; tham gia các sàn giao dịch công nghệ quốc gia, của các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho hoạt động đổi mới công nghệ, thương mại hóa sản phẩm KH&CN của doanh nghiệp.

Thứ sáu, Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân.

Sở hữu trí tuệ: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Đẩy mạnh áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; áp dụng tiêu chuẩn cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, đổi mới sáng tạo, hoạt động truy xuất nguồn gốc, quy trình truy xuất nguồn gốc; áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia cho các nhóm sản phẩm có thế mạnh của tỉnh.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đánh giá sự phù hợp, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN sản xuất các thiết bị khoa học công nghệ đo lường; tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; thúc đẩy triển khai việc xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân nhằm đẩy mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Thứ bảy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế về KHCN&ĐMST.

Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Đẩy mạnh công tác tuyển chọn, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, nhất là các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và tổ chức nhân rộng kết quả của các nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu vào đời sống sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực khoa học như sau:

Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: Ứng dụng tiến bộ KH&CN để chọn lọc và phát triển giống cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản có năng suất và chất lượng cao; nghiên cứu xây dựng các mô hình theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong thu hoạch, chế biến, bảo quản nông, lâm sản đặc biệt là các sản phẩm chủ lực của tỉnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ứng dụng tiến bộ KH&CN nâng cao năng suất, chất lượng thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp của tỉnh. Xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh.

Phục tráng, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen các giống cây trồng, vật nuôi quý hiểm, đặc sản của giá trị của địa phương.

Lĩnh vực khoa học y, dược: Lĩnh vực Y: nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán, điều trị bệnh trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu các giải pháp điều trị bệnh kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền; mô hình, giải pháp quản lý sức khỏe cộng đồng.

Lĩnh vực Dược: nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, công nghệ sinh học trong phát triển sản xuất, chế biến các loại cây dược liệu và các sản phẩm dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn trong việc hoạch định, thực hiện các chủ trương, nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh; Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội, tội phạm, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng,... nhằm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghiên cứu các giải pháp nhằm thu hút đầu tư; các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; xây dựng các mô hình khởi nghiệp, mô hình kinh tế để phát triển sản xuất, kinh doanh;...

Nghiên cứu, phát triển du lịch theo hướng bền vững và toàn diện; tập trung nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, ưu tiên các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh như: du lịch văn hóa tâm linh, lễ hội về nguồn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, nông nghiệp-nông thôn, du lịch trải nghiệm… Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của tỉnh gắn với phát huy giá trị văn hóa Xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên và khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo, sáng kiến trong hệ thống trường học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ: Nghiên cứu cải tiến và đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trong nước và xuất khẩu; Nghiên cứu, ứng dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; các biện pháp sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm; Ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến trong việc giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường, xử lý rác thải...trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; Nghiên cứu, ứng dụng phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số trên các lĩnh vực của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế về KHCN&ĐMST: Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, quốc gia tiên tiến về KHCN&ĐMST thông qua việc tham gia các kế hoạch hợp tác của Bộ, ngành Trung ương; Khuyến khích các hoạt động phối hợp nghiên cứu KH&CN với các tổ chức KH&CN của nước ngoài.

Thu hút chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế tham gia hoạt động KH&CN nhằm góp phần thúc đẩy lưu chuyển tri thức và công nghệ từ nước ngoài về tỉnh. Đẩy mạnh giao lưu, trao đổi học thuật, tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế; tăng cường tham gia các hoạt động triển lãm, truyền bá các thành tựu KH&CN mới, tiên tiến của Việt Nam và thế giới.

Thứ tám, chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, doanh nghiệp KHCN&ĐMST; tăng cường công tác thông tin và truyền thông về KHCN&ĐMST.

Chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, doanh nghiệp KHCN&ĐMST: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện liên quan đến hoạt động KH&CN; cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Triển khai áp dụng thí điểm các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực hành chính công, chú trọng việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 - Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại chính quyền địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tăng cường thông tin, truyền thông về KHCN&ĐMST: Đổi mới phương thức và tăng cường thông tin, truyền thông KHCN&ĐMST; gắn kết hoạt động truyền thông với các sự kiện KHCN&ĐMST. Nâng cao chất lượng xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, truyền thông KHCN&ĐMST cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông KHCN&ĐMST của tỉnh.

Thứ chín, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn ngân sách nhà nước; xử lý vi phạm về đo lường đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường; sử dụng phương tiện đo, phép đo, lượng hàng hóa đóng gói sẵn,...

Có thể thấy, thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã chủ động hợp tác để tìm kiếm, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. Giai đoạn 2021-2023, các sở, ngành đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Qua đó góp phần tích cực trong việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, gắn với công tác chuyên môn và có giá trị ứng dụng thiết thực...

Từ nay đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham mưu ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tiếp tục chú trọng lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao vào kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm. Tiếp tục tích cực hợp tác với các trường đại học, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài tỉnh để nghiên cứu, khảo nghiệm, thử nghiệm và chuyển giao kịp thời các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, đời sống...

PV

Tin khác

Đời sống sáng tạo 17 giờ trước
Gamelade.vn trang tin tức game cung cấp thông tin cập nhật liên tục về các game mới nhất trên thị trường hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một trang web tin tức trò chơi chính thống cung cấp thông tin chính xác, chi tiết thì Gamelade.vn chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành hướng dẫn chi tiết về công tác triển khai xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2024. Theo đó, năm nay, giải thưởng sẽ được trao cho các công trình thuộc 6 lĩnh vực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung xây dựng luật, lập đề nghị xây dựng bốn Luật sửa đổi, trình Chính phủ năm Nghị định liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã có thông báo mời các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất vaccine cho người đến năm 2030, sử dụng ngân sách nhà nước.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Các nhà khoa học Hàn Quốc mới đây đã phát triển thành công sản phẩm 'gạo lai thịt bò' mang nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu hơn nhưng lại cho phép giảm đáng kể lượng khí thải tạo ra trong quá trình sản xuất so với quy trình nuôi trồng truyền thống.