SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 20/02/2024
  • Click để copy

Thanh Hóa: Tăng cường công tác PCCC trên địa bàn tỉnh

08:01, 03/12/2023
(SHTT) - Ngày 28/11 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 18026/UBND-KSTTHCNC về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.
888

 

Công văn nêu rõ: Thực hiện Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh (xem các văn bản gửi kèm theo); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

Giám đốc các sở, Trưởng ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Coi trọng công tác PCCC và CNCH, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế... ; trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, Công văn số 13751/UBND-KSTTHCNC ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 168/TB-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh về kết luận Hội nghị triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC, CNCH và tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, chung cư mini, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có 2 nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh...; tăng cường kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện, nhất là ở cơ sở, khu dân cư...; hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác PCCC và CNCH. Người đứng đầu chính quyền, các sở, ban, ngành cấp tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC, thoát nạn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, người lao động, người dân sinh sống, làm việc ở nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và các mô hình an toàn PCCC, CNCH cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia PCCC và CNCH. - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc việc cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động, cấp phép kinh doanh đảm bảo theo quy định; khi tiến hành thực hiện các thủ tục cấp phép cần xem xét kỹ các thành phần hồ sơ pháp lý và các nội dung khác có liên quan đến công tác PCCC, CNCH để đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước đối với cơ sở, doanh nghiệp, người dân; Rà soát, tham mưu đề nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế; trước hết là các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC đối với một số loại hình cơ sở đặc thù, tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong thực hiện các quy định về PCCC, nhất là thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC.

Triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng PCCC theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khắc phục dứt điểm các thiếu sót, bất cập về hệ thống giao thông, nguồn nước tại các khu đô thị, khu dân cư chưa đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy, CNCH; đối với những dự án khu đô thị, khu dân cư mới, ngay từ bước lập quy hoạch đến triển khai đầu tư xây dựng phải bố trí hạ tầng PCCC theo đúng quy định.

Đẩy mạnh xã hội hoá công tác PCCC, huy động mọi nguồn lực trong xã hội và từ ngân sách để đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, nhất là việc trang cấp, bổ sung các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách, phương tiện, thiết bị chữa cháy phù hợp để phát huy vai trò của lực lượng dân phòng trong PCCC tại chỗ.

pccc

 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 18026/UBND-KSTTHCNC về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Công an tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt; chủ động nắm chắc tình hình cháy, nổ; thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện và tham muu, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp PCCC và CNCH; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các cơ quan, 3 địa phương, đơn vị, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng; Tiếp tục triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở, đối tượng được phân cấp quản lý; đồng thời chỉ đạo Công an các xã phường, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp tổ chức kiểm tra an toàn đối với các cơ sở do UBND cấp xã quản lý, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đưa ra giải pháp trước mắt và lâu dài đảm bảo hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra (hoàn thành trước ngày 31/12/20230; Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, làm rõ các sai phạm tại các cơ sở chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao theo Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ để xử lý kiên quyết, dứt điểm; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Định kỳ hàng năm, tham mưu tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm CNCH quy mô cấp tỉnh; chú trọng diễn tập tăng cường khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Duy trì công tác thường trực, sẵn sàng PCCC và CNCH 24/24h, không để bị động, bất ngờ, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố xảy ra.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều căn hộ có nhiều tầng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật; tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; Rà soát, tham mưu đề xuất việc triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các quy hoạch về hạ tầng, phân khu chức năng trong khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị đảm bảo theo đúng quy định; thực hiện có hiệu quả Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo phù hợp thực tiễn của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC, CNCH trong công tác đầu tư xây dựng ban đầu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đô thị và xây dựng, nhất là việc thẩm định, cấp phép, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật xây dựng đối với các công trình, đặc biệt là các nhà cao tầng, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao...; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thẩm định, cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tăng cường phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC cho học sinh, sinh viên; nghiên cứu đưa kiến thức PCCC và CNCH vào giảng dạy tại các nhà trường, cơ sở giáo dục...

Sở Thông tin và Truyền thông Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác PCCC, nhất là kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ. Chỉ đạo các nhà mạng viễn thông hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng phần mềm (App) “Báo cháy 114”... trên thiết bị điện thoại di động thông minh; gửi tin nhắn đến các thuê bao di động để tuyên truyền, khuyến cáo về biện pháp PCCC và các kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ. 6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Dành thời lượng các khung giờ có nhiều người theo dõi để tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn, đặc biệt là tại các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người. Các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đô thị và xây dựng, nhất là việc thẩm định, cấp phép, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật xây dựng đối với các công trình, đặc biệt là nhà cao tầng, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao…; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thẩm định, cấp phép, quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để các cơ sở xây dựng trái phép, sai phép hoặc vi phạm kéo dài mà không có biện pháp hướng dẫn, cưỡng chế, xử lý vi phạm theo quy định; Chỉ đạo tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở trên địa bàn, phạm vi quản lý; tăng cường công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH của người đứng đầu chính quyền cấp xã, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân; xây dựng, phát huy hiệu quả của các mô hình an toàn về PCCC và CNCH tại cơ sở, khu dân cư; triển khai quyết liệt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (hoàn thành trước ngày 31/12/2023 và duy trì trong thời gian tiếp theo); Đối với các công trình hiện hữu, còn tồn tại, vi phạm về PCCC khó có khả năng khắc phục, đặc biệt là các công trình tập trung đông người như: Khách sạn, nhà nghỉ, chợ, vũ trường, karaoke… cần thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, người dân nghiên cứu, áp dụng các quy định, giải pháp kỹ thuật về PCCC và CNCH phù hợp theo tình hình thực tế của 5 cơ sở, đồng thời phải cam kết với chính quyền địa phương thời gian tổ chức khắc phục để đảm bảo an toàn về PCCC; Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch, biện pháp, giải pháp PCCC và CNCH đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hàng năm, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm CNCH quy mô cấp huyện; tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dân trên địa bàn được tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH. Quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hoá phục vụ công tác PCCC và CNCH; xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, các mô hình an toàn về PCCC, bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu quả. 8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực, tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đoàn thể. Vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” theo phương châm “Bốn tại chỗ”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện PCCC và CNCH. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện văn bản này, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC và CNCH thời gian tới, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản của doanh nghiệp và người dân; kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình cháy, nổ phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản; định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả triển khai thực hiện.

PV

                                                         

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Quảng Ninh là địa phương có nhiều địa điểm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh cũng như các lễ hội đầu xuân thu hút đông du khách thập phương.
Tin tức 7 giờ trước
Nằm trong chương trình “Khai xuân rước xế- đón lộc đầu năm” từ ngay đến nay đến hết ngày 29/02/2024, khi mua Hyundai Custin tại Hyundai Phạm Hùng quý khách hàng sẽ được hưởng ngay ưu đãi giảm giá lên đến 20 triệu đồng - cơ hội vàng để sở hữu chiếc xe đa dụng với giá trị tốt nhất.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2024.