Vinamilk

Ai là người có quyền nộp đơn khiếu nại tố cáo về quyền tác giả?

Câu hỏi: Hiện tại tình trạng xâm phạm quyền tác giả diễn ra thường xuyên. Vì vậy tôi muốn hỏi rằng ai là người có quyền nộp đơn khiếu tại tố cáo về quyền tác giả?

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan thì những người có quyền nộp đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký quyền tác giả bao gồm:

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tổ chức, cá nhân được ủy quyền có quyền khiếu nại việc cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;

- Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền tố cáo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

nguoi co quyen nop don khieu nai to cao quyen tac gia a

 Ai là người có quyền nộp đơn khiếu nại tố cáo về quyền tác giả?

Người có quyền nộp đơn khiếu nại, tố cáo về việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan gửi đơn tới Cục Bản quyền tác giả và sau thời hạn quy định, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo. Trường hợp không đồng ý với ý kiến trả lời của Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người khiếu nại, tố cáo có quyền khiếu nại, tố cáo tới cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Theo netlaw