Giấc mơ sữa Việt Nam

Thi công ẩu tại gói thầu xây dựng kênh La Khê và đường giao thông hai bên bờ kênh

(SHTT) - Là một dự án trọng điểm hàng nghìn tỷ đồng, tiêu thoát nước cho toàn bộ phía tây của thủ đô, nhưng tại gói thầu Thi công xây dựng kênh La Khê và đường giao thông hai bên bờ kênh từ K2+188 K2+732, đơn vị thi công triển khai các nội dung một cách cẩu thả, làm giảm chất lượng công trình.