Vi phạm bản quyền văn học - các bài viết về Vi phạm bản quyền văn học, tin tức Vi phạm bản quyền văn học

  • Vi phạm bản quyền văn học: Câu chuyện chưa có hồi kết

    Vi phạm bản quyền văn học: Câu chuyện chưa có hồi kết

    Tài sản trí tuệ

    Việt Nam đã tham gia Công ước Berne về “Bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật”, cam kết xây dựng và tuân thủ các biện pháp bảo hộ quyền tác giả, chống nạn vi phạm quyền tác giả. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản ở nước ta vẫn ở mức báo động.