Vinamilk
Cần phải hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội

Cần phải hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội

(SHTT) - Pháp luật quốc tế và pháp luật của hầu hết các quốc gia đều công nhận và bảo hộ quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm việc phổ biến tiến bộ khoa học, công nghệ, văn hóa nghệ thuật vào mục đích phát triển xã hội.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE