Vinamilk
30 hiện vật được đề nghị là Bảo vật quốc gia

30 hiện vật được đề nghị là Bảo vật quốc gia

“Bảo vật quốc gia phải có các tiêu chí sau: a, là hiện vật gốc độc bản; b, là hiện vật có hình thức độc đáo; c, là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên…” (Theo khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa)

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE