vấn đề bảo hộ bản quyền - các bài viết về vấn đề bảo hộ bản quyền, tin tức vấn đề bảo hộ bản quyền

  • Việt Nam tăng điểm Chỉ số Sở hữu Trí tuệ

    Việt Nam tăng điểm Chỉ số Sở hữu Trí tuệ

    Tài sản trí tuệ

    (SHTT) - Phòng Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố Chỉ số Sở hữu Trí tuệ Quốc tế hàng năm lần thứ 6, phân tích tình hình sở hữu trí tuệ ở 50 nền kinh tế trên thế giới. Theo đó tổng điểm của Việt Nam đã tăng từ 30% trong ấn bản lần thứ 5 lên 33% trong ấn bản lần thứ 6