SO HUU TRI TUE
Sea Bank
Thứ năm, 06/10/2022

SO HUU TRI TUE

 • Click để copy

Tổng quan về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

07:26, 22/08/2022
(SHTT) - Luật SHTT đã có những sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với những đòi hỏi thực tiễn từ quá trình phát triển và hội nhập của Việt Nam trên trường quốc tế. Dưới đây là tổng quan về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT đã được thông qua và có hiệu lực từ năm 2023.

 1. Mục đích ban hành Luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đồng thời, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành và bất cập nảy sinh giữa các quy định của Luật SHTT với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành.

Đặc biệt, việc điều chỉnh, sửa đổi các yếu tố không còn phù hợp và bổ sung những điều luật mới cùng là đòi hỏi thực tiễn nhằm nội luật hóa các cam kết để phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời hoàn thiện thể chế về SHTT, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

2. Quan điểm chỉ đạo

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 07/2022/QH15).  Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

1

 

Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT là nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; kế thừa giá trị của các văn bản pháp luật đã được ban hành; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể; bảo đảm cân bằng giữa lợi ích quốc gia và sự tương thích với các điều ước quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là đòi hỏi thực tiễn nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong sáng tạo văn học, nghệ thuật, KH&CN, tiếp cận các giá trị văn hóa, nghệ thuật, khoa học và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó; khuyến khích tổ chức, cá nhân sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu trong các lĩnh vực; bảo hộ quyền SHTT theo Hiến pháp và pháp luật.

Bố Cục cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT

Bố cục bao gồm 4 điều: 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung 102 điều của Luật SHTT (sửa đổi, bổ sung 88 điều hiện hành, bổ sung 14 điều mới) và bãi bỏ 02 điều.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật khác có liên quan

 • Luật Hải quan (tên Mục 8 Chương III, khoản 2 Điều 73);
 • Luật Khoa học và Công nghệ (Điều 41, Điều 43);
 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (khoản 4 Điều 105);
 • Luật Giá (Điều 19, Điều 22).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

Các chính sách cơ bản trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT

Chính sách 1: Đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu QTG, người biểu diễn, chủ sở hữu QLQ trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao QTG, QLQ

 • Về nội dung cơ bản

• Quy định rõ ràng và cụ thể hơn các nội dung liên quan đến xác định chủ thể nắm giữ quyền tài sản, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng QTG, QLQ

• Nội dung nổi bật là quy định cho phép chuyển giao một số quyền nhân thân theo thỏa thuận.

 • Các điều sửa đổi, bổ sung

• Sửa đổi, bổ sung các điều: 4, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 36, 41, 42, 43, 44, 47;

• Bổ sung các điều: 12a, 44a

Chính sách 2: Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

 • Về nội dung cơ bản

• Trao quyền đăng ký SC, KDCN, TKBT, GCT là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn

• Quy định cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả

 • Các điều sửa đổi, bổ sung

• Sửa đổi, bổ sung các điều: 135, khoản 6 Điều 139, 164, 191, khoản 4 Điều 194

• Bổ sung các điều: 86a, 133a, 136a, 191a, 191b

Chính sách 3: Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký QTG, QLQ, thủ tục xác lập quyền SHCN

 • Về nội dung cơ bản

Các quy định liên quan đến thủ tục, thời hạn, thành phần hồ sơ v.v. tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gọn nhẹ, nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch

 • Các điều sửa đổi, bổ sung

• Sửa đổi, bổ sung các điều: 49, 50, 52, 55, 103, 112

• Bổ sung các điều: 112a, 119a

Chính sách 4: Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền SHTT

 • Về nội dung cơ bản

Các quy định liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền SHTT được sửa đổi, hoàn thiện để bảo đảm mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng giữa một bên là quyền lợi của chủ thể quyền và một bên là quyền sử dụng, quyền tiếp cận tri thức, công nghệ của xã hội

 • Các điều sửa đổi, bổ sung

• Sửa đổi, bổ sung các điều: 4, 7, 8, 25, 26, 32, 33, 60, 73, 74, 75, 79, 88, 92, 95, 96, 97, 100, 106, 109, 110, 114, 117, 118, 123, 157, 163

• Bổ sung các điều: 25a, 89a,

Chính sách 5: Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về SHTT

 • Về nội dung cơ bản

Các nội dung sửa đổi nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hệ thống SHTT (bao gồm hoạt động đại diện, giám định)

 • Các điều sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung các điều: 56, 153, 154, 155, 156, 201

Chính sách 6: Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền SHTT

 • Về nội dung cơ bản

Các quy định liên quan đến thực thi quyền được sửa đổi nhằm bảo đảm cơ chế bảo vệ quyền SHTT được hiệu quả, hợp lý và khả thi hơn

 • Các điều sửa đổi, bổ sung

• Sửa đổi, bổ sung các điều: 28, 35, 198, 212, 213, 214

• Bãi bỏ Điều 215

Chính sách 7: Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ SHTT trong quá trình hội nhập

 • Về nội dung cơ bản

• Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến biện pháp công nghệ bảo vệ quyền và thông tin quản lý quyền; ngoại lệ QTG, QLQ;

• Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu âm thanh; chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu; nghĩa vụ bảo hộ dữ liệu bí mật trong đơn xin cấp phép nông hóa phẩm; nghĩa vụ chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ là hàng giả mạo SHTT v.v.

 • Các điều sửa đổi, bổ sung

• Sửa đổi, bổ sung các điều: 4, 72, 73, 105, 93, 95, 110, 121, 124, 128, 145, 146, 158, 163, 176, 216, 218

• Bổ sung Điều 131a, 198a, 198b

Hải An

Tin khác

Pháp luật 3 giờ trước
Dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng với tổng mức đầu tư 620 tỷ đồng và Dự án kè sông Hồng, di dân bố trí tái định cư khu vực Cánh Chín, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai với tổng mức đầu tư 733 tỷ đồng. Theo kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng, cả hai dự án đều có sai sót.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo nội dung tại Nghị định 53/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2022 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, nếu vi phạm 1 trong 5 trường hợp dưới đây, người dùng mạng sẽ phải xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc sai sự thật trên mọi nền tảng trực tuyến.
Pháp luật 3 ngày trước
Lợi dụng các tân sinh viên mới “chân ướt, chân ráo” lên TP.HCM nhập học, không ít đối tượng môi giới, chủ nhà đã tung ra các chiêu bài lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của tân sinh viên, thông qua chiêu trò nhận cọc giữ phòng.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Nhân chứng khẳng định nguyên nhân dẫn đến tử vong là do điện giật nhưng chủ đầu tư là chính quyền xã Trực Khang, huyện Trực Ninh vẫn cố tình né tránh trách nhiệm. Vì vậy cần phải khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Cơ quan chức năng mới đây đã đưa ra thông tin cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng dụ dỗ người dân tham gia đầu tư chứng khoán và yêu cầu chuyển tiền cho các đối tượng này. Khi nhận được tiền chúng sẽ biến mất và người bị hại sẽ không thể đòi lại được số tiền đã mất.
SO HUU TRI TUE
PVCOMBANK
SO HUU TRI TUE
Van Phong

SO HUU TRI TUE

SO HUU TRI TUE

SO HUU TRI TUE

SO HUU TRI TUE