SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 23/05/2024
  • Click để copy

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020

17:40, 30/12/2020
(SHTT) - Sáng 30/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương... cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

qninhimg-0594

 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và điều hành Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm 2020, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, thích ứng với tình hình thực tiễn, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ để tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

qninhimg-0578

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị. 

Toàn Ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu những chủ trương, quan điểm, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; đã chủ động thực hiện 13 đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra.

Trên cơ sở tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chỉ thị, thông báo kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề quan trọng, cấp thiết của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay. Đồng thời tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của các cấp ủy.

Toàn Ngành đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương bảo đảm thiết thực, ý nghĩa với hình thức sinh động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Toàn Ngành tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Tuyên giáo các cấp đã triển khai tuyên truyền sâu rộng; chủ động kiểm tra, đôn đốc việc học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, có chiều sâu về nội dung, phong phú về hình thức, như: tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm; thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức công vụ; gặp mặt, biểu dương gương người tốt, việc tốt...

daibieu_jenr

 

Xác định công tác tham mưu, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2020, toàn Ngành đã tích cực tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội giao.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền; Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hành 02 cuốn: “Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” và “Tài liệu Hỏi – Đáp dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”; vận hành Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIII” và Trung tâm báo chí Đại hội XIII; tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp thông tin, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, hội nghị tập huấn cho đội ngũ phóng viên báo chí tuyên truyền các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Toàn Ngành đã làm tốt công tác tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân qua thư và báo đài vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng,

Ban Tuyên giáo các cấp tích cực triển khai thực hiện các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời tích cực tham gia vào việc xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ, hướng dẫn, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị của cấp ủy cùng cấp; tích cực tham gia các tiểu ban chuẩn bị Đại hội, các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự để có giải pháp xử lý kịp thời, không để nảy sinh những tâm tư, bức xúc, nhằm giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Toàn Ngành đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ của địa phương mình với hình thức và nội dung đa dạng, phong phú; qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tạo sự đoàn kết, quyết tâm, cổ vũ, thúc đẩy các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều đổi mới, phù hợp với thực tiễn cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư; chú trọng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được toàn Ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và được quan tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt, từng bước nâng cao hiệu quả. Đến nay đã dần khắc phục được sự lúng túng, bị động trước đây, đạt kết quả rõ rệt trong làm sạch môi trường Internet, mạng xã hội, báo chí, truyền thông.

Trong năm qua, đã tập trung phối hợp với các ngành chức năng phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, xử lý tin giả, thông tin xấu độc và các nguồn phát tán trên Internet, mạng xã hội. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng làm công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng. Chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Nhóm chuyên gia, Tổ Cộng tác viên và quan tâm tổ chức đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ này. Tăng cường, nâng cao chất lượng các tin, bài phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đồng thời đăng tải, chia sẻ, kết nối, lan tỏa những thông tin tích cực, góp phần đề cao tinh thần cảnh giác, tạo sức đề kháng, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các phần tử cơ hội chính trị, phản động.

Toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị đồng bộ trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương quán triệt các văn bản của Trung ương về phòng, chống đại dịch COVID-19 và ban hành các văn bản hướng dẫn để hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền; bảo đảm tính kịp thời, minh bạch, tính kỷ luật, phù hợp với từng thời kỳ, diễn biến của dịch bệnh, với tất cả các hình thức truyền thông, như: Truyền thông trên báo chí, nhắn tin SMS, mạng xã hội; xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Internet, tuyên truyền cổ động qua hệ thống tờ rơi, pano, áp phích, truyền thông tại cơ sở, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động của toàn xã hội, là yếu tố quyết định thắng lợi trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Công tác chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí - xuất bản tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tích cực, chủ động phối hợp trong triển khai công tác Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Nâng cao chất lượng giao ban báo chí, giao ban tạp chí định kỳ; chủ động trong việc đề nghị, yêu cầu các cơ quan liên quan kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là các thông tin về những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm lớn của xã hội; thực hiện tốt việc theo dõi, điểm thông tin báo chí và mạng xã hội hằng ngày để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, quản lý báo chí; kịp thời phối hợp chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các báo, tạp chí, nhà xuất bản có sai phạm, đồng thời biểu dương, tôn vinh những nhà báo có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tại các địa phương, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có nhiều đổi mới như sử dụng hình thức group, tin nhắn, zalo, tăng cường mời các sở, ngành, địa phương, đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề dư luận quan tâm, từ đó làm chủ thông tin, lấn át những thông tin không chính xác đăng tải trên mạng xã hội, góp phần định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội…

Công tác văn hóa, văn nghệ được quan tâm. Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời ban hành các hướng dẫn tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ …

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã chủ động đổi mới phương thức, kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cả nước. Các báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề dư luận xã hội đã phản ánh đúng, kịp thời những sự kiện lớn, những vấn đề dư luận quan tâm, đồng thời có sự phân tích, dự báo, đề xuất, kiến nghị cụ thể, sát thực.

Công tác thông tin đối ngoại được triển khai tích cực với việc tăng cường tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhất là các hoạt động trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN 2020, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc được toàn ngành Tuyên giáo quan tâm triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng với các chuyên trang, chuyên mục và bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, đã góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền trên biển, trên không, trên đất liền.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, thể thao, gia đình... tiếp tục được quan tâm. Tích cực triển khai thực hiện các kết luận mới của Ban Bí thư về công tác khoa giáo; sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực này .

Đồng thời, toàn Ngành đã chú trọng thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng xử lý tình huống. Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công vụ thông qua xác định vị trí việc làm, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với chuyên ngành đào tạo, năng lực, sở trường công tác, đảm bảo đúng quy định…

HH

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Học sinh trên địa bàn tỉnh bước vào kỳ nghỉ hè năm 2024. Trước đó, nhiều vụ tai nạn thương tích (TNTT), đuối nước xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ. Bởi vậy, việc phòng chống TNTT cho trẻ trong dịp hè càng cần sự quan tâm hơn của các cấp, ngành, địa phương và mỗi gia đình.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Ngày 22/5, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc có Quyết định số 77/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện Lực Thanh Hóa giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa vừa điều tra, xác minh, làm rõ và đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe và đăng ký xe giả quy mô lớn.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/5, tại TP Hạ Long, sẽ diễn ra Hội thảo các Đài Phát thanh – Truyền hình trong cả nước, với chủ đề “Radio hòa nhập kỷ nguyên AI”, do Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.