Vinamilk

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả khi sáng tác truyện

Câu hỏi: Tôi là blogger chuyên viết các truyện ngắn, truyện dài, tản văn,... Hiện nay có nhiều người tự ý chia sẻ các câu chuyện của tôi mà không ghi rõ nguồn. Sắp tới, tôi xuất bản 1 quyển sách tuyển tập các truyện ngắn, vậy thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phải làm như thế nào, lệ phí cần bao nhiêu?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

Thông tư 211/2016/TT-BTC

2. Luật sư tư vấn:Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả như sau:

ban quyen truyen

 

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; c) Tác phẩm báo chí; d) Tác phẩm âm nhạc; đ) Tác phẩm sân khấu; e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; h) Tác phẩm nhiếp ảnh; i) Tác phẩm kiến trúc; k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu. 2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh. 3. Tác phẩm được bảo hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác. 4. Chính phủ hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này.”Căn cứ theo quy định trên, tuyển tập truyện ngắn mà bạn dự định xuất bản là 1 tác phẩm văn học và bạn có quyền đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm đó. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả. ( Mẫu số 01 Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL)

- 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

- 02 bản sao Chứng minh nhân dân của tác giả;

- Giấy cam đoan của  tác giả về việc độc lập sáng tạo tác phẩm;

- Giấy uỷ quyền ( trong trường hợp bạn ủy quyền cho người khác đi nộp đơn);

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn ( nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa);

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả ( nếu tác phẩm có đồng tác giả);

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu ( nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung).

Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đại diện Cục bản quyền tác giả hoắc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Lệ phí đăng ký quyền tác giả: 100.000 đồng.

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢKính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Người nộp tờ khai:Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………

Là (tác giả/tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả/người được ủy quyền):……………………………………………………………………………............

Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): …………………………………............................................................

Ngày cấp: ……………………………

tại: ………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………....

Số điện thoại: …………………………

Email…..………………………………..

Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả): ………………………………………………………………................................

2. Tác phẩm đăng ký:Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………...........

Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): ………………………………………...

Ngày hoàn thành tác phẩm: ………………………………………………………........

Công bố/chưa công bố: …………………………………………………………...........

Ngày công bố: ……………………………………………………………………..........

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghi hình): ………………………………………………………………………………………………

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố………………………

Nước………………………........

Nội dung chính của tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm - nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):…..................... ……………………………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………………………...............

 3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:Tên tác phẩm gốc:……………………………………………………………….........

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………………

Tác giả của tác phẩm gốc:………………………………

Quốc tịch:……………......

Chủ sở hữu tác phẩm gốc:……………………………………………………….......

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và nguồn thông tin:………………………………………………………………….......................)

4. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

Họ và tên:…………………………

Quốc tịch…………………………………….......

Bút danh:………………………………………………………………………….........

Sinh ngày:…….tháng…….năm………………………………………………….......

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu: ……….

Ngày cấp: ………………………….

tại: …………………………………………......

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..........

Số điện thoại………………………

Email……………………………………….......

.5. Chủ sở hữu quyền tác giả (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):Họ và tên/Tên tổ chức:…………………

Quốc tịch………………………………...

Sinh ngày:…….tháng…….năm………………………………………………….....

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ……………………………………..............................................................

Ngày cấp: ……………………………

tại: ……………………………………….......

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..........

Số điện thoại: ………………………

Email……………………………………….....

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc, thừa kế…): .............................................................................................................................

6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:………………………………

Cấp ngày……...tháng..……năm…………………………………………………....

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………......

Loại hình:…………………………………………………………………………......

Tác giả:………………………………

Quốc tịch…………………………………....

Chủ sở hữu:………………………….

Quốc tịch…………………………………...

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ……………………………………............................................................

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:……………………………………………...

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày…….tháng……..năm……..Người nộp đơn(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

Theo luatminhkhue