Vinamilk

Thành lập đoàn giám sát về vốn vay nước ngoài

(SHTT) - Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký quyết định số 424/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016”.

Giam sat

 Thành lập đoàn giám sát về vốn vay nước ngoài

Ban hành kèm theo Nghị quyết là thành phần Đoàn giám sát chuyên đề, Kế hoạch giám sát.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội được giao làm Trưởng đoàn giám sát. Phó Trưởng Đoàn giám sát gồm: Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) và ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH.

Nghị quyết cũng nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát, các cơ quan, cá nhân có liên quan. Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban TVQH tại phiên họp tháng 8/2018; chuẩn bị dự thảo và trình Ủy ban TVQH ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề; chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban TVQH gửi đến đại biểu QH tại kỳ họp thứ 6.

Mục đích Kế hoạch giám sát: Đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian tới và những chính sách, pháp luật liên quan.

Về đối tượng giám sát, nghị quyết nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn giám sát.

Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn này.

Ở địa phương, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về nội dung chuyên đề giám sát thuộc phạm vi trách nhiệm liên quan.

Kết quả giám sát sẽ được báo cáo uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2018 và gửi đến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu (cuối năm 2018).

PV