Vinamilk

Sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước có nghĩa vụ gì?

Câu hỏi: Tôi có biết một tác phẩm thơ khá hay không có tác giả, tôi có tìm hiểu và biết bài thơ này thuộc sở hữu của Nhà nước. Tôi thật sự rất thích bài thơ này và muốn viết lại toàn bộ ý của bài thơ này để trở thành một câu chuyện thì có phải xin phép nhà nước không?

Trả lời:

Trước hết, theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì “Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.”

Như vậy, việc bạn sử dụng tác phẩm thơ để phóng tác thành tác phẩm truyện chính là việc sử dụng tác phẩm nhà nước để làm tác phẩm phái sinh.

su dung tac pham thuoc so huu nha nuoc

 Sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước có nghĩa vụ gì?

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định về vấn đề Sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước thì:

“1. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 42 của Luật Sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và 3 Điều 28 Nghị định này phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

a. Xin phép sử dụng;

b. Thanh toán tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác;

c. Nộp một bản sao tác phẩm trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày phổ biến, lưu hành.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này tại Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật.

3. Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật chịu trách nhiệm nhận chuyển giao quyền tác giả dưới bất kỳ hình thức nào của các tổ chức, cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

Theo đó, khi bạn muốn viết lại toàn bộ ý của bài thơ này để trở thành một câu chuyện thì bạn phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

- Xin phép sử dụng;

- Thanh toán tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác;

- Nộp một bản sao tác phẩm trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày phổ biến, lưu hành.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 8 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

Điều 29 Nghị định 100/2006/NĐ-CP.

Theo netlaw