Vinamilk

Sonadezi (SNZ) báo lãi sau thuế trên 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi – mã chứng khoán SNZ) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 trong đó ghi nhận doanh thu đạt 1.249 tỷ đồng, giảm 6,9% so với quý 3/2019

Quý 3 Sonadezi lãi sau thuế 329 tỷ đồng

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi – mã chứng khoán SNZ) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 trong đó ghi nhận doanh thu đạt 1.249 tỷ đồng, giảm 6,9% so với quý 3/2019. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí giá vốn ít hơn, chỉ 5,3% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về còn gần 472 tỷ đồng, giảm sút 9,4% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu quý 3, doanh thu từ kinh doanh khu công nghiệp đạt 307,5 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ và đóng góp gần 25% tổng doanh thu. Doanh thu cung cấp nước sạch chiếm 22% tổng doanh thu. Ngoài ra các mảng mang lại khoản doanh thu lớn còn có cung cấp dịch vụ cảng và xử lý chất thải.

Trừ các loại chi phí phát sinh, quý 3 Sonadezi lãi sau thuế 329 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 194 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 3.513 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 267 tỷ đồng, tăng 72 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu tăng phần cổ tức, lợi nhuận được chia và thu lãi tiền gửi. Tính đến 30/9/2020 Sonadezi còn 428 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Ngoài ra công ty còn có gần 850 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới 3 tháng (giảm 190 tỷ đồng so với số đầu năm). Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 3.403 tỷ đồng (tăng 517 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm).

 

Chi phí tài chính hơn 99 tỷ đồng, giảm 41 tỷ đồng so với cùng kỳ. BCTC ghi nhận đến 30/9/2020 Sonadezi còn vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 965 tỷ đồng (tăng 20 tỷ đồng so với đầu năm) và vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 2.661 tỷ đồng (giảm 251 tỷ đồng).

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2020 Sonadezi đạt 1.008 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng đến 33,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 588 tỷ đồng. Kết quả này giúp Sonadezi vượt trên 10% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm

Báo cáo tài chính cũng ghi nhận, tổng giá trị tài sản dở dang dài hạn đến cuối quý 3 của Sonadezi đạt 3.777 tỷ đồng, tăng 920 tỷ đồng so với đầu năm trong đó chủ yếu do tăng giá trị chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Châu Đức (đã lên đến 2.830 tỷ đồng).

Quý 2/2020 Sonadezi lãi sau thuế 411 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2020 đạt 1.195 tỷ đồng, tăng trưởng 15,8% so với quý 2 năm ngoái trong khi chi phí giá vốn chỉ tăng 5% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt 488 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty hiệu quả kinh doanh khu công nghiệp, nhà và hạ tầng tại đơn vị thành viên làm cho lợi nhuận tăng. Trong cơ cấu doanh thu quý 2, doanh thu từ khu công nghiệp đạt gần 353 tỷ đồng, đóng góp xấp xỉ 30% tổng doanh thu và tăng 73% so với cùng kỳ

Doanh thu tài chính trong quý đạt 148,6 tỷ đồng, tăng hơn 65 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái. Trên BCTC ghi nhận, tiền và tương đương tiền cuối quý 2 đạt 1.109 tỷ đồng, giảm 432 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền gửi dưới 3 tháng tại ngân hàng còn 761 tỷ đồng (giảm 278 tỷ đồng). Ngoài ra khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.622 tỷ đồng, tăng 735 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chi phí tài chính ghi nhận 33,5 tỷ đồng, giảm 6,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu giảm chi phí lãi vay. Tính đến hết quý 2/2020 Sonadezi còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 983 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 2.720 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, dù doanh thu tăng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý lại giảm được gần 12 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái, còn hơn 80 tỷ đồng.

Những thông tin trên dẫn đến, lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 còn hơn 411 tỷ đồng, tăng đến 87,5% so với quý 2 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 242 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần Sonadezi đạt 2.273 tỷ đồng, tăng 13,2% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành xấp xỉ 50% kế hoạch năm. Nhơ tiết giảm chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về gần 682 tỷ đồng, tăng trưởng 71% so với cùng kỳ và hoàn thành trên 74% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Mộc Diệp(T/H)/ Sở hữu trí tuệ