Sea Bank

Quảng Ninh thực hiện các nhóm nhiệm vụ về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả

Quảng Ninh là một vùng có hiệu quả kinh tế trong cả nước hiện nay. Ngành năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển liên tục của Quảng Ninh và việc tiếp cận các nguồn năng lượng chi phí thấp và đáng tin cậy là một yếu tố quan trọng để duy trì sự tăng trưởng kinh tế này.

Để giải quyết những thách thức đang làm cạn kiệt tài nguyên hóa thạch sẵn có và gia tăng ô nhiễm môi trường, Quảng Ninh đã tập trung vào việc tăng hiệu quả năng lượng và giảm cường độ năng lượng của nền kinh tế. Chính vì điều này, Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP 3).

Để thực hiện các nội dung và mục tiêu Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2030. Bản kế hoạch bao trùm tất cả các đối tượng sử dụng năng lượng, hỗ trợ đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quảng Ninh cần phải triển khai 7 nhóm nhiệm vụ phù hợp với đặc thù địa phương, có tính khả thi cao khi triển khai công tác tiết kiệm năng lượng và hiệu quả, cụ thể như sau:

Nhóm  nhiệm vụ 1: Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy định và cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Nhóm nhiệm vụ 2: Thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất;

Nhóm nhiệm vụ 3: Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Nhóm nhiệm vụ 4: Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Nhóm nhiệm vụ 5: Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Nhóm nhiệm vụ 6: Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Nhóm nhiệm vụ 7: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Để triển khai thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ này, tỉnh Quảng Ninh cần huy động nguồn lực tài chính 543,662 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn nhà nước là 57,362 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn tài trợ, nguồn vốn của doanh nghiệp,..). Việc triển khai Kế hoạch sẽ bao gồm việc xem xét và đánh giá hàng năm theo các chỉ số tiết kiệm năng lượng cụ thể và các kết quả tổng thể.

TT Xúc tiến và phát triển công thương Quảng Ninh


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE