Vinamilk
Phải giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm

Phải giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm

Tại hội thảo nhằm chuẩn bị việc sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống tham nhũng, ông Trần Đức Lượng - phó tổng Thanh tra Chính phủ - cho rằng cần phải bổ sung quy định trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE