Vinamilk
 FTA & sở hữu trí tuệ

 FTA & sở hữu trí tuệ

(SHTT) - Hiện tượng vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) còn nhiều và phổ biến, hoạt động phát hiện và xử lý còn chưa kịp thời. Điều này đòi hỏi công tác bảo hộ SHTT cần được cải thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE