Vinamilk
Giao dịch nội bộ gây rủi ro cho cổ đông

Giao dịch nội bộ gây rủi ro cho cổ đông

Khi công ty khó khăn, nhiều khả năng các chủ nợ là cổ đông nội bộ sẽ chủ động rút vốn vay trước các chủ nợ khác là ngân hàng, bạn hàng công ty.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE