Vinamilk
Thúc đẩy bảo hộ và thực thi quyền sử hữu trí tuệ hiệu quả tại Việt Nam

Thúc đẩy bảo hộ và thực thi quyền sử hữu trí tuệ hiệu quả tại Việt Nam

(SHTT) - Vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ vẫn đang là vấn đề rất được quan tâm. Vì vậy các nhà sáng chế cần tìm mọi cơ hội, vượt qua các thách thức để tận dụng lợi thế của bản độc quyền sáng chế trong kinh doanh.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE