Vinamilk

Hướng dẫn cách bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19

Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam phối hợp Bộ Y tế xây dựng các infographic về bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19.

Hướng dẫn cách bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19

Hướng dẫn cách bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19

Hướng dẫn cách bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19

Hướng dẫn cách bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19

T.Hường/Sở hữu Trí tuệ


Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE