Sea Bank

Hiệu quả sử dụng năng lượng trong các khu công nghiệp tại Quảng Ninh

(SHTT) - Những cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tiết kiệm năng lượng tại Quảng Ninh, Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các khu công nghiệp tại Quảng Ninh.

Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với các chính sách khuyến khích mạnh mẽ từ trung ương đến địa phương trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp hiện nay.

Kèm theo đó là các nguồn tài chính hỗ trợ cùng với chuyên gia từ các tổ chức nước ngoài tham gia đào tạo và chuyển giao công nghệ cũng là động lực và cơ hội cho các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng.

dmt_rcir

 

Bên cạnh đó, để thúc đẩy chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện một số hoạt động lồng ghép: Đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc, nâng cao chất lượng đường, rút ngắn cự ly di chuyển, giảm thiểu tiêu hao năng lượng và bảo vệ môi trường; Thay đổi công nghệ dây chuyền sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường; Sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, biogas) hạn chế sử dụng năng lượng điện từ hệ thống lưới điện, bảo vệ môi trường; Cải tạo hệ thống lưới điện, đảm bảo công suất truyền tải điện, nâng cao chỉ tiêu cấp điện đồng thời giảm tổn thất điện năng...

Từ năm 2006, khi Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn  2006 - 2010 đi vào thực tiễn, tỉnh Quảng Ninh luôn là một trong những địa phương đi đầu trong các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cho đến các giai đoạn sau này, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có tính hệ thống, bài bản và khoa học thông qua các Kế hoạch thực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương theo từng giai đoạn.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các khu công nghiệp tại Quảng Ninh

Trong những năm qua, Tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, với mục tiêu: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chuyển dịch và tăng tốc độ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp “xanh”; kiểm soát ô nhiễm môi trường; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến một nền kinh tế các bon thấp, giảm phát thải và tăng lượng hấp thụ khí nhà kính. Kèm theo đó, tỉnh Quảng Ninh thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 do một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về quan điểm, quyết tâm triển khai thực hiện của tỉnh.

Các nội dung của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cũng đã được tỉnh Quảng Ninh quán triệt trong suốt quá trình lập các quy hoạch quan trọng của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh; quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường (bao gồm cả quy hoạch môi trường Vịnh Hạ Long và Đề án cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh).

TT Xúc tiến và phát triển công thương Quảng Ninh


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE