Vinamilk

Đã ký hợp đồng sáng tác có được tự ý phát hành tác phẩm mình sáng tác không?

Câu hỏi: Tôi hiện là tác giả tự do, tôi có một số bài hát được phổ nhạc và được phát hành. Công ty X thuê tôi sáng tác một bài hát và chúng tôi có giao kết hợp đồng về việc sáng tác tác phẩm. Vậy tôi có được tự ý quay MV, tự phát hành tác phẩm tôi sáng tác hay không?

Trả lời:

Thứ nhất, tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu quyền tác giả.

Bạn và công ty X ký hợp đồng sáng tác tác phẩm. Do vậy trong tường hợp hợp đồng không có thỏa thuận gì khác, công ty X là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm bạn sáng tạo ra.

Khoản 2 Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác.” Theo đó, trong trường hợp này, công ty X có quyền tài sản đối với bài hát thuê sáng tác và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

hop dong sang tac

 Đã ký hợp đồng sáng tác có được tự ý phát hành tác phẩm mình sáng tác không?

Thứ hai, quyền tác giả của chủ sở hữu.

 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định về quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả như sau:

“1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc tự quay MV hay phát hành tác phẩm được sáng tác theo hợp đồng thuê sáng tác có thể xâm phạm quyền của tổ chức, cá nhân thuê sáng tác tác phẩm, nói cách khác là xâm phạm quyền của chủ sở hữu quyền tác giả.

Căn cứ pháp lý:

Điều 19, 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009.

Theo netlaw