SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 31/05/2023

SO HUU TRI TUE

Sáng chế 3 năm trước
Đơn đăng kí bằng sáng chế tạm thời là tài liệu giúp bảo vệ những phát minh mới khỏi bị sao chép trong thời hạn 12 tháng trước khi nhà phát minh nộp đơn đăng kí bằng sáng chế chính thức.