Vinamilk

11 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

DBC, BAX, WSB, PIS, DHC, VLA, THS, BWA, DCH, TB8, APL vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Thống Nhất (BAX): Ngày 6/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/4/2020.

Tổng công ty Pisico Bình Định – CTCP (PIS): Ngày 6/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/4/2020.

CTCP Thanh Hoa Sông Đà (THS): Ngày 7/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/4/2020.

CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI (APL): Ngày 8/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 20/4/2020.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB): Ngày 9/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2020.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ngày 10/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/4/2020.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (TB8): Ngày 16/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/5/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (VLA): Ngày 16/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 tổng tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng), trong đó trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 20/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (BWA): Ngày 17/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 14/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Địa chính Hà Nội (DCH): Ngày 20/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 22/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC): Ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 13,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức tổng tỷ lệ 15%, trong đó cổ tức bổ sung năm 2018 (tỷ lệ 5%) và cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 10%). Ngoài ra công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Nam Phương/Sở hữu trí tuệ